Vraag een offerte aan info@motionteq.nl of bel nr. 06-24489387

  Verkoopvoorwaarden

   

                                                    ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MOTIONTEQ                                                             

   

  Artikel 1  Definities

   

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

   

  Motionteq: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

  Opdrachtgever: de wederpartij van Motionteq.

  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en levering van goederen.

   

  Artikel 2  Algemeen

   

  1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Motionteq en een opdrachtgever waarop Motionteq deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Motionteq, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Motionteq en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

   

  Artikel 3  Aanbiedingen en offertes

   

  1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  2. De door Motionteq gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Motionteq is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen geschied, tenzij anders aangegeven.
  3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Motionteq daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Motionteq anders aangeeft.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Motionteq niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

   

  Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst

   

  1. Motionteq zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Motionteq het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Motionteq aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan Motionteq worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens op uitdrukkelijke, schriftelijke, aanvraag niet binnen 10 dagen aan Motionteq zijn verstrekt, heeft Motionteq het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Motionteq is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Motionteq is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, ook vervolgschade in welke vorm dan ook is Motionteq niet aansprakelijk.
  5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Motionteq de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  6. Indien door Motionteq of door Motionteq ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Motionteq voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

   

  Artikel 5  Wijziging van de overeenkomst

   

  1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Motionteq zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Motionteq de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
  4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Motionteq daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
  5. In afwijking van lid 3 zal Motionteq geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Motionteq kunnen worden toegerekend.

   

  Artikel 6  Contractsduur; uitvoeringstermijn

   

  1. De overeenkomst tussen Motionteq en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Motionteq derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

   

  Artikel 7  Honorarium                                                                                                                                                                          

  1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
  2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Motionteq, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
  3. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
  4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
  5. Indien Motionteq met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Motionteq niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
  6. Voorts is Motionteq gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
  7. Bovendien mag Motionteq het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Motionteq, dat in redelijkheid niet van Motionteq mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Motionteq zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Motionteq zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
  8. Jaarlijks, met ingang van een nieuw kalenderjaar, zal het vaste honorarium worden aangepast aan de consumentenprijsindex totalen alle huishoudens van augustus van het lopende kalenderjaar tot en met augustus van het voorgaande kalenderjaar. Deze index zal echter nimmer tot een verlaging van het afgesproken honorarium kunnen leiden. Motionteq zal de opdrachtgever in geval van verhoging van het honorarium schriftelijk in kennis stellen. Motionteq zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden.

   

  Artikel 8  Betaling

   

  1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen netto na factuurdatum, op een door Motionteq aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen netto dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
  3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Motionteq op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
  4. Motionteq heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

  Motionteq kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

  Motionteq kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

  1. Motionteq heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 5% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum of bij een afgegeven machtiging middels automatische incasso.

   

  Artikel 9  Eigendomsvoorbehoud

   

  1. Alle door Motionteq geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Motionteq totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Motionteq gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Motionteq per direct daarvan op de hoogte te stellen.
  4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
  5. Door Motionteq geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  6. Voor het geval dat Motionteq zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Motionteq of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Motionteq zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.


  Artikel 10               Incassokosten

   

  1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van € 100,00.
  2. Indien Motionteq hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

   

  Artikel 11               Onderzoek, reclames

   

  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Motionteq. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Motionteq in staat is adequaat te reageren.
  2. Indien een klacht gegrond is, zal Motionteq de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Motionteq slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.   Artikel 12              Opzegging                                                                                                                                                         

   

  1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
  2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
  3. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen kan dit uitsluitend tegen einde boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Indien opdrachtgever de dienstverleningsovereenkomst eerder dan per einde boekjaar wenst te beëindigen, vervalt een vergoedingsom van 80% van het resterende jaarhonorarium, zoals dat conform deze afspraak zou kunnen worden gedeclareerd.
  4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Motionteq, zal Motionteq in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
  5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Motionteq extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

   

  Artikel 13               Opschorting en ontbinding

   

  1. Motionteq is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

  – Na het sluiten van de overeenkomst Motionteq ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat     de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever   slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

  – Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

  1. Voorts is Motionteq bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Motionteq op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Motionteq de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  3. Motionteq behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

   

  Artikel 14               Teruggave ter beschikking gestelde zaken

   

  1. Indien Motionteq aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
  2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Motionteq het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

   

  Artikel 15               Aansprakelijkheid

   

  1. Indien Motionteq aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
  2. Indien Motionteq aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 1.000,- (Zegge: duizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Motionteq in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
  3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  – De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  – De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Motionteq aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Motionteq toegerekend kunnen worden;

  – Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

  1. Motionteq is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, belastingaanslagen, schade door bedrijfsstagnatie en overige indirecte schade.
  2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Motionteq of zijn ondergeschikten.

   

  Artikel 16               Vrijwaringen

   

  1. De opdrachtgever vrijwaart Motionteq voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  2. De opdrachtgever vrijwaart Motionteq voor alle aanspraken voortvloeiend uit de werkzaamheden van Motionteq met betrekking tot de bedrijfsadministratie van opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden voor en naar derden.
  3. Indien opdrachtgever aan Motionteq informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

   

  Artikel 17               Risico-overgang

   

  1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

   

   

  Artikel 18               Overmacht                                                                                                                                                         

   

  1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Motionteq geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Motionteq niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Motionteq worden daaronder begrepen.
  3. Motionteq heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Motionteq zijn verplichtingen had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zoveel Motionteq ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Motionteq gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

   

  Artikel 19               Geheimhouding

   

  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Motionteq gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Motionteq zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Motionteq niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

   

  Artikel 20               Intellectuele eigendom en auteursrechten

   

  1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Motionteq zich de rechten en bevoegdheden voor Motionteq toekomen op grond van de Auteurswet.
  2. Alle door Motionteq verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Motionteq worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
  3. Motionteq behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

   

  Artikel 21               Monsters en modellen

   

  1. Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
  2. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

   

  Artikel 22               Geschillen

   

  1. De rechter in de vestigingsplaats van Motionteq is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Motionteq het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
  2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

   

  Artikel 23               Toepasselijk recht

   

  1. Op elke overeenkomst tussen Motionteq en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

   

  Artikel 24               Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

   

  1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede.
  2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
  3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

   

  Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

  De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

  Sluiten